لینک برگزاری کنفرانس
1400/04/02

لینک برگزاری اولین کنفرانس  ملی مدیریت و تجارت الکترونیک/ آنلاین
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/ecconf
یوزر نیم conf
پسورد 12345678

زمان برگزاری.  پنجشنبه 3 تیرماه 1400 از ساعت 15 تا 20
شیوه برگزاری: آنلاین