برنامه اجرایی کنفرانس
1400/04/03

برنامه اجرایی کنفرانس
سین برنامه اجرایی

لینک برگزاری اولین کنفرانس  ملی مدیریت و تجارت الکترونیک/ آنلاین
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/ecconf
یوزر نیم conf
پسورد 12345678