دبیر علمی کنفرانس
1400/05/19

جناب آقای دکتر امین حکیم عضو محترم هیات علمی دانشگاه و دارای دکترای تخصصی مدیریت سیستم ها از دانشگاه تهران به سمت دبیر علمی کنفرانس منصوب شد.