دبیر علمی کنفرانس
دبیر علمی کنفرانس

جناب آقای دکتر امین حکیم عضو محترم هیات علمی دانشگاه و دارای دکترای تخصصی مدیریت سیستم ها از دانشگاه تهران به سمت دبیر علمی کنفرانس منصوب شد.


1400/05/19 (2023 year قبل)